ایمیج یو آر ال ، بهترین مکان برای آپلود و اشتراک گذاری فایل های شما!


حجم مجاز براي هر فايل 250 مگابايت

×
پسوند هاي مجاز : jpeg,jpg,gif,png,bmp,ico,psd,tif,bz2,tar,deb,dwg,swf,flv,wmv,wma,wav,amr,ts,mpeg,mov,mpg,divx,vob,dat,mkv,avi,mp4,m4v,3gp,3g2,mp3,m4a,m3u8,ogv,rar,zip,gz,sub,idx,xml,css,torrent,ttf,mid,midi,rtf,jar,jad,xap,ogg,srt,sis,sisx,ppt,pptx,xls,xlsx,doc,docx,doc,txt,odt,pdf,pps,ppsx,asf,rm,iso,fla,7z,msi,cab,sea,bin,dll,sql,w3x,log,tga,webm,webp,flac,heic,heif,adts
حجم و پسوند هاي مجاز آپلودآپلود از آدرس

نوع آپلود: عمومی خصوصی

تبليغات

MaFilm.IR مرجع دانلود و تماشای فیلم و سریال