حريم خصوصي کاربران

هنگامي که شما با نام کاربري خود وارد سايت ميشويد، ما اطلاعات شخصي شما همچون پست الکترونيک و رمز عبورتان را ذخيره ميکنيم.
ما همچنين URL هاي که به سايت ما لينک داده ايد، آدرس آي پي شما، مشخصات مرورگر شما را نيز نگهداري ميکنيم، تمام آنچه که ذخيره ميگردد بدون نام و بدون دربر داشتن مشخصات شخصي کاربران ميباشد.
حريم خصوصي کاربران چيزيست که ما به طور جدي از آن محافظت ميکنيم.
ما هرگز اين اطلاعات را پخش نميکنيم و يا بفروش نميرسانيم(مگر در مواردي که قانون تعيين کند)..

اگر براي شما سوال و يا ابهامي وجود دارد ميتوانيد از ارتباط با ما استفاده کنيد.